AGB

Algemene voorwaarden van nordfishing77 GmbH.

Ik. Geldigheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (hierna "AV" genoemd) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via de online shop www.nordfishing77.at tussen nordfishing77 GmbH worden gesloten. en klanten zijn voltooid. Ik ga ermee akkoord dat nordfishing77 GmbH. kan berichten over de orderverwerking sturen naar het e-mailadres dat ik heb opgegeven.

II. Erkenning van de AV

De klant accepteert deze AV en gaat ermee akkoord zodra hij een bestelling plaatst.

III. Verdedigingsclausule

Het opnemen van algemene voorwaarden of contractvoorwaarden van de klant die afwijken van deze voorwaarden worden afgewezen, tenzij deze zijn overeengekomen door nordfishing77 GmbH. uitdrukkelijk erkend.

IV. Contractafsluiting

 1. Internetauftritt der nordfishing77 GmbH auf der Website www.nordfishing77.at
  Die Produktpräsentation auf der Website stellt kein Angebot im Rechtssinne dar. Es handelt sich um eine Aufforderung an den Kunden, selbst ein Angebot abzugeben. De klant doet het aanbod in juridische zin door de bestelling te plaatsen.
 2. Order process
  In the overview of the product range of the online shop www.nordfishing77.at, the customer can select the desired product(s) by clicking on the button Select " Voeg toe aan winkelkar". De geselecteerde goederen worden tijdelijk opgeslagen in de winkelwagen tijdens het bezoek van de klant aan de website www.nordfishing77.at. Door op de knop "Afrekenen" naast de in de winkelwagen vermelde goederen te klikken, wordt het bestelproces voortgezet. Op de volgende pagina wordt de klant gevraagd om zich te registreren voor de online shop als hij al een account heeft, of om zich aan te melden voor een nieuwe. De klant selecteert vervolgens de gewenste bezorglocatie en betaalmethode en voert de gegevens in die nodig zijn om de betaling uit te voeren. Bij het kiezen van externe betalingsdiensten zoals PayPal, wordt de klant doorgestuurd naar de externe website van de betreffende betalingsdienstaanbieder. Voordat de bestelling wordt geplaatst, worden de voor de bestelling relevante gegevens samengevat in een "besteloverzicht". Het staat de klant vrij om zijn gegevens in het besteloverzicht opnieuw te controleren en indien nodig te corrigeren voordat hij zijn bestelling naar nordfishing77 GmbH verzendt door op de knop "Bestelling met betalingsverplichting" te klikken. verzonden. Door op de knop "Bestelling met betalingsverplichting" te klikken, dient de klant een bindend koopaanbod in met betrekking tot de goederen die hij heeft geselecteerd.
 3. Bestellingsbevestiging
  The nordfishing77 GmbH. stuurt na ontvangst van de bestelling een kennisgeving per e-mail naar het door de klant opgegeven e-mailadres, waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd en de inhoud ervan wordt weergegeven (hierna "orderbevestiging" genoemd). De orderbevestiging houdt geen aanvaarding in van het koopaanbod van de klant door nordfishing77 GmbH. De aanvaarding van het aanbod door nordfishing77 GmbH. gebeurt uitdrukkelijk in een aparte e-mail. Als nordfishing77 GmbH. de totstandkoming van het contract afwijst, wordt de klant hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte gesteld.

V. Opslag van de tekst van het contract

De tekst van het contract, d.w.z. de door de klant verstrekte informatie over het bestelproces, wordt verwerkt door nordfishing77 GmbH. opgeslagen en kan door de klant worden bekeken onder de link "Mijn account" à "Mijn bestellingen". Ongeacht dit verzendt nordfishing77 GmbH. die onder IV.3. beschreven orderbevestiging en deze algemene voorwaarden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

VI. Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u nordfishing77 GmbH hiervan op de hoogte stellen. , Wirtschaftsstrasse 7, 2201 Hagenbrunn, Oostenrijk, telefoon + 43 (0) 2246 20 510 47, fax. + 43 (0) 2246 20 510 33, office@nordfishing77.at door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het herroepingsformulier, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, exclusief de uiteindelijke leveringskosten, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen aan u terugbetalen contract is. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen.

U moet de goederen, inclusief het geschenk, onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Einde annuleringsvoorwaarden

VII. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn totaalprijzen; ze zijn inclusief de verpakkingskosten en de wettelijke omzetbelasting (belasting toegevoegde waarde). Er zijn alleen verzend- en betalingskosten (als u vooraf betaalt, zijn er geen betalingskosten).
 2. Prijsfouten uitgezonderd. Indien de juiste prijs hoger is, wordt contact opgenomen met de klant; in dit geval komt er alleen een contract tot stand als de klant tegen de werkelijke prijs wil kopen.
 3. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen; ze zijn aanvullend.

VIII. Verzendkosten

Verzendkosten zijn van toepassing op de levering, die u kunt vinden in de verzendinformatie. De toepasselijke omzetbelasting is inbegrepen in de verzendkosten.

IX. Leveringsvoorwaarden

 1. Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats op het door de klant opgegeven adres.
 2. U kunt de levertijd vinden in de verzendinformatie. Bij vooruitbetaling begint de leveringstermijn één werkdag na ontvangst van het bedrag op de bankrekening van nordfishing77 GmbH. In andere gevallen begint de leveringstermijn één werkdag na ontvangst van de bestelling.
 3. Als de goederen tijdens het transport beschadigd raken, moet de klant de schade onmiddellijk aan het transportbedrijf melden en de schade daar claimen.
 4. De nordfishing77 GmbH. draagt geen verantwoordelijkheid bij leveringsbelemmeringen in het gebied van leveranciers of fabrikanten. Indien de levering of nakoming van een overeengekomen levertijd onmogelijk wordt door omstandigheden die nordfishing77 GmbH. zijn niet verantwoordelijk is nordfishing77 GmbH. gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. nordfishing77 GmbH. zal de klant hiervan onverwijld op de hoogte stellen. Schadeclaims zijn in dit geval uitgesloten. De klant wordt vóór het begin van het bestelproces geïnformeerd over bestaande leveringsbeperkingen.

X. Vervaldatum en eigendomsvoorbehoud

 1. De aankoopprijs is verschuldigd uiterlijk vóór levering van de goederen.
 2. De geleverde goederen blijven eigendom van nordfishing77 GmbH totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

XI. Betalingsvoorwaarden

 1. nordfishing77 GmbH. accepteert de volgende betaalmethoden: vooruitbetaling, directe overschrijving, PayPal, creditcard (Visa, Mastercard, American Express).
 2. Bij vooruitbetaling maakt de klant het factuurbedrag binnen 7 dagen na het sluiten van het contract over op de rekening van nordfishing77 GmbH. Verzending vindt pas plaats na ontvangst van betaling.
 3. De wettelijke standaardregelingen zijn van toepassing. Herinneringskosten kunnen worden gedeclareerd vanaf de tweede herinnering.

XII. Garantie

 1. Alleen de factuur is nodig om aanspraak te maken op de garantie. Er zijn geen aparte garantiekaarten. De garantieperiode gaat in vanaf de factuurdatum en duurt 6 maanden. In het geval van een garantie worden de gemaakte kosten (verzendkosten voor de retourzending) vergoed door de fabrikant of retailer.
 2. De garantieperiode begint van de 7e tot de 24e maand na de factuurdatum. In het geval van een garantieclaim worden de kosten van herkomst (verzendkosten voor de retourzending) niet gedekt en dienen deze door de koper zelf te worden betaald. De garantie is uitgesloten voor gebreken veroorzaakt door de klant. Dit is met name het geval bij ondeskundig gebruik, verkeerde bediening of ongeautoriseerde reparatiepogingen.
 3. In het geval van levering van gebruikte goederen, vervallen de garantieclaims na één jaar.
 4. De verkorte verjaringstermijn is niet van toepassing op claims van klanten voor schade wegens letsel aan leven, lichaam, gezondheid of andere schade als gevolg van grove nalatigheid van plichtsverzuim door nordfishing77 GmbH. of op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent van nordfishing77 GmbH. gebaseerd. Bovendien geldt de verkorte verjaringstermijn niet voor vorderingen tot schadevergoeding wegens nalatigheid of opzettelijke schending van essentiële contractuele verplichtingen. Belangrijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en waarop de klant regelmatig kan vertrouwen.
 5. Mochten geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabricagefouten vertonen (ook transportschade), dan verzoeken wij de klant ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 6. Voor zover er een schriftelijke fabrieksgarantie bestaat, dient de klant de hieruit voortvloeiende aanspraken rechtstreeks tegen de fabrikant te doen gelden. De aansprakelijkheid van nordfishing77 GmbH. uitgesloten van de garantie.

XIII. Disclaimer

 1. Klantvorderingen tot schadevergoeding tegen nordfishing77 GmbH. zijn uitgesloten voor zover nordfishing77 GmbH. of hun plaatsvervangende agenten hebben niet opzettelijk of met grove nalatigheid gehandeld.
 2. Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen en gezondheid, voor nalatige of opzettelijke schending van essentiële contractuele verplichtingen of voor zover aansprakelijkheid verplicht is krachtens de Productaansprakelijkheidswet of als gevolg van culpa in contrahendo of andere plichtsverzuim of onrechtmatige vorderingen voor vergoeding van materiële schade blijft onaangetast. Belangrijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en waarop de klant regelmatig kan vertrouwen.
 3. Nordfishing77 Gmbh wijst erop dat de in de online shop getoonde productafbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijke presentatie van de producten (symbolische afbeeldingen). Geringe optische afwijkingen vormen geen defect. 

Recht op verrekening, retentierecht

 1. De klant heeft geen recht op verrekening met onze vorderingen, tenzij de tegenvorderingen van de klant rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn.
 2. De klant kan een retentierecht alleen uitoefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op hetzelfde koopcontract.

XVI. Privacybeleid

Bepalingen over gegevensbescherming zijn opgenomen in de verklaring inzake gegevensbescherming.

XVII. Auteursrecht

De nordfishing77 GmbH. heeft het copyright op alle afbeeldingen, films en teksten die op de website www.nordfishing77.at zijn gepubliceerd. Afbeeldingen, films en teksten mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van nordfishing77 GmbH. niet toegestaan.

XVII. Toepasselijk recht

Het recht van de Bondsrepubliek Oostenrijk is van toepassing, met uitzondering van het VN-koopverdrag.

XVIII. Jurisdictie

In het geval van geschillen die voortvloeien uit contracten die zijn gesloten onder de geldigheid van deze algemene voorwaarden, zijn de Oostenrijkse rechtbanken verantwoordelijk voor klachten van klanten. (In Duitsland is de Oostenrijkse rechtbank of rechtbanken van de plaats waar de klant zijn woonplaats heeft verantwoordelijk.) Voor klachten van nordfishing77 GmbH. Oostenrijkse rechtbanken zijn bevoegd. Nadat het geschil is ontstaan, staat het partijen vrij om een bevoegde rechtbank in Oostenrijk of de woonplaats van de klant af te spreken.

XIX. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden / Wijzigingen voorbehouden

Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, voor zover dit nodig is om latere gelijkwaardigheidsverstoringen op te heffen of om ons aan te passen aan gewijzigde wettelijke of technische randvoorwaarden. Wij zullen de klant informeren over een wijziging en de inhoud van de gewijzigde regelgeving naar het laatst bekende e-mailadres van de klant sturen. De wijziging wordt onderdeel van het contract als de klant niet binnen zes weken na ontvangst van de wijzigingsmelding schriftelijk of in tekstvorm bezwaar maakt tegen de opname in de contractuele relatie.

XX. Scheidbaarheidsclausule

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zou zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast.


"Op basis van voorbeelden van algemene voorwaarden en conditions of the law firm "ZANTHIER & SCHULZ”

laatst gezien
John Doe
John Doe
Hello
Welcome at our shop! Outside our opening hours it might take a little bit longer until we answer yourinquiry.
whatspp icon whatspp icon
 • language recognized

  Our system detected that you are from USA.

  Do you want to switch to the relevant language shop now?